RSS
검색이 허용된 게시글 입니다.
   
 
 
[스크랩] 기름부음학교-주임재교회-최은향,김규호목사| 기름부음의 이해
예수님이조아 | 조회 1505 |추천 0 | 2013.05.23. 16:32

"기름부음의 의미"_김규효목사 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YZ2sj2r-ZWk

"기름부음의 목적"_김규효목사 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YqoMQhwUPsw

"기름부음이 주는 유익"_김규효목사 http://www.youtube.com/watch?v=K-lTnjqJ7I0&feature=player_detailpage

"어떻게 기름부음을 받을 수 있는가?"_김규효목사 http://www.youtube.com/watch?v=9BNXTnvL9vg&feature=player_detailpage

[기름부음학교] 제1강 기름부음과의 첫 만남 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tVCgDAL_Eo0

[기름부음학교] 제2강 기름부음의 일반적 의미 - 구약적 관점 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hlfWyto2DRo

[기름부음학교] 제3강 기름부음의 영적의미(1) - 거룩한 성별 http://www.youtube.com/watch?v=dki-YNTKCdA&feature=player_detailpage

 

 

[기름부음학교] 제4강 기름부음의 영적 의미(2) - 사역을 위한 권능 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kkLeMhHWvjg 김규호목사

[기름부음학교] 제4강 기름부음의 영적 의미(2) - 사역을 위한 권능 http://www.youtube.com/watch?v=kkLeMhHWvjg&feature=player_detailpage 최은향목사

[기름부음학교] 제5강 기름부음 - 삼위일체 하나님의 연합 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=J4_8v-N8gR4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

댓글 0 | 손님댓글 0

추천하기 0
기름부음학교-주임재교회-최은향,김규호목사
스크랩 0 인쇄 | 신고
 
검색
 

top